افغانستان ته د میت ( مړی) انتقال

افغانستان ته د میت ( مړی) انتقال
:افغانستان ته د میت ( مړی) انتقال شرایط
د میت ( مړی) د افغانی هویت اسناد لکه تذکره یا افغانی پاسپورت –
د میت (مړی) کانادایی اسناد لکه د دایمی استوګنی کارت یا پاسپورت کاپی یا نور –
 د کانادا له دولت نه د مړینی رسمی سند –
( د میت دوه قطعی عکسونه (۲ انچ

. د میت ( مړی) د انتقال اجاره نامه وریا ورکول کیږی