وثایق او تصادیق


دا سفارت د قانون سره سم د هر ډول وثیقی یا تصدیق لپاره زمونږ د هغو هیوادوالو غوښتنلیکونه منی چی د کاناډا په هیواد کښی استوګنه ولری او یا د غوښتنی په وخت کی دلته موجود ویږ.
.د دی سفارت تر څنګ، کولای شی د خپلی غوښتنی د تورانتو په ښار کښی د افغانستان جنرال قونسلی هم وسپاری.

لطفاً له لاندینی فهرست څخه خپل د اړتیا وړ تصدیق یا وثیقه غوره کړی:

د زیږیدنی تصدیق 
(د جرمی مسوولیت د نلرو سند (د پولیس تصدیق )
د زیږیدنی د سند تصدیق  
د مړینی د سند تصدیق  
د ناروغتیا د سند تصدیق  
د نکاحنامی تصدیق د طلاق د وثیقی تصدیق  
د مجردی د وثیقی تصدیق  
د جواز السیر (لایسنس) تصدیق  
د زده کړی سند تصدیق د تجارتی او ګمرکی سند تصدیق