اطلاعیه

|||

OTTAWA: JUNE 14, 2024

اطلاعیه

تحت شرایط خاص برای افراد ذیل صادر می شود:ـ (Entry Permit) به اطلاع هموطنان گرامی مقیم کانادا و ایالات متحده آمریکا رسانیده می شود که اجازه نامه مسافرت به افغانستان

۱ـ هموطنانی که در کانادا و یا ایالات متحده متولد شده و دارای پاسپورت کانادایی و یا آمریکایی می باشند.ـ

۲ـ برای هموطنانی که فاقد پاسپورت افغانستان، کانادا و یا ایالات متحده بوده و به شکل داوطلبانه و دائمی خواهان بازگشت به افغانستان می باشند.ـ

اجازه نامه مسافرت به افغانستان بعد از تکمیل اسناد و انجام مصاحبه با بخش قونسلی سفارت و به صورت رایگان صادر می شود. شرایط کامل اخذ اجازه نامه مسافرت به افغانستان در وب سایت سفارت تشریح شده است.ـ

خبرتیا

په ځانګړو شرایطو کې لاندنیو اشخاصو ته صادریږي:ـ (Entry Permit) په کاناډا او د آمریکا په متحده ایالتونو کې مېشتو محترمو افغانانو ته خبر ورکول کیږي چې افغانستان ته د سفر اجازه پاڼه

۱ـهغه هېوادوال چې په امریکا یا کاناډا کې زیږيدلي او د دې هېوادونو د پاسپورټ لرونکي ويـ

۲ـ هغه هېوادوال چې د افغانستان، کاناډا او یا متحده ایالتونو پاسپورټ نلري او په داوطبانه ډول او د تل لپاره غواړي افغانستان ته ستون شي.ـ

وطن ته د سفر/ستنیدو اجازه پاڼه شخص ته د سفارت د قونسلي بخش د همکارانو له مصاحبې وروسته په مجاني ډول صادریږي. د دغه پاڼې د ترلاسه کولو شرطونه د سفارت په ویبسایټ کې تشریح شوي دي.ـ

Last modified on Tuesday, 18/06/2024

Go to Top