سند انتقال میت به افغانستان

:شرایط سند انتقال میت به افغانستان
کاپی اسناد هویت افغانی میت مانند تذکره و یا پاسپورت افغانی 
کاپی اسناد کانادایی میت (از قبیل کارت اقامت دایمی، جواز رانندگی، پاسپورت کانادایی)
سند فوتی از مرجع رسمی در کانادا 
دو قطعه عکس ۲ انچ در ۲ انچ  
صدور سند انتقال میت به افغانستان رایگان است. 

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید، زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.

Consular Section
Embassy of Afghanistan, Ottawa
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9