وکالتنامه و حصر وراثت

شرایط عمومی برای صدور وکالتنامه و حصر وراثت

سفارت افغانستان دراوتاوا درخواست های وکالتنامه و حصر وراثت  تنها افغان های ساکن کانادا را می پذیرد. متقاضیان همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در شهر های تورنتو و ونکوور نیز ارایه نمایند. 

شیوه درخواست
درخواست ها برای وکالتنامه و یا حصر وراثت از طریق پسته و یا با مراجعه به شعبه قونسلی سفارت افغانستان در اوتاوا که آدرس آن قرار ذیل است، ممکن است:

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section) 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9


اوقات کار شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است: ـ 

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و ۲ الی ۴ بعد از ظهر 
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید، زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان به روز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی  بسته می باشد.

ارایه اسناد و ضروریات وکالتنامه و فورمه حصر وراثت

وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را بطور آنلاین قبل از اینکه به سفارت بیایند، اخذ بدارند. سفارت به درخواست متقاضیانی که وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، نمی تواند رسیدگی نماید.
برای تعین وقت ملاقات به پایین این صفحه مراجعه نمایید.
حضور در سفارت: موکل یا موکلین و دو نفر شاهد باید در وقت و زمان تعین شده با فورمه درخواستی وکالتنامه و اسناد مورد ضرورت حاضر شوند . 
فورمه درخواستی: متقاضیان باید فورمة درخواستی وکالتنامه را با دقت به زبان های دری یا پشتو خانه پُری نموده و در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند. فورمه را از پایین این صفحه به دست آورده می توانید.
اسناد مورد ضرورت و شاهدان: لطفاً معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد مورد نیاز را در وقت تعیین شده در سفارت افغانستان به ترتیب زیر با خود داشته باشید.
الف- ترتیب وکالتنامه برای نکاح نامه
اول- در موقع ترتیب وکالتنامه برای اخذ نکاحنامه یکی از زوجین ( شوهر ویا خانم) که در کانادا زندگی می نماید، در سفارت افغانستان با اسناد ذیل حضور یابد.
یک نامه درخواستی که شامل شهرت زوجین، تاریخ ازدواج و محل ازدواج باشد.
کاپی تذکره ویا پاسپورت متقاضی(موکل) و همسر ایشان
 دو قطعه عکس پاسپورت سایز متقاضی(موکل) که جدیدا اخذ شده باشد.
دوم- دو شاهد آقا ویا چهار خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی پاسپورت (افغانی، کانادایی) یا تذکره شان و جواز رانندگی و یک قطعه عکس اندازه پاسپورت که جدیدا اخذ شده باشد.
سوم- کاپی تذکره و یک قطعه عکس وکیل خود را داشته باشد.
ب- انواع دیگر وکالتنامه ها
اول- در موقع ترتیب وکالتنامه برای هر هدفی تمام موکلین همراه با (۱) کاپی پاسپورت یا تذکره ، (۲) کاپی جواز رانندگی و (۳) یک قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد در وقت تعیین شده به سفارت افغانستان حاضر شوند
دوم- دو تن شاهد همراه با (۱) کاپی پاسپورت( افغانی، کانادایی ویا تذکره های خویش، (۲) لایسنس رانندگی و (۳) یک یک قطعه عکس که جدیدا اخذ نموده باشند به سایز۴در۴.۵ سانتی در زمان تعین شده به سفارت افغانستان حضور داشته باشند
سوم- وکیل : موکل یا موکلین کاپی تذکره یا پاسپورت و یک قطعه عکس وکیل خویش را که جدیدا اخذ نموده با خود داشته باشد
ج- وکالتنامه که در مورد ملکیت باشد: در صورتیکه ملکیت میراثی باشد، متقاضی(موکل یا موکلین) باید کاپی وثیقه حصر وراثت را با خود داشته باشند. داشتن کاپی قباله ویا سند ملکیت چه ملکیت شخصی ویا میراثی باشد مهم است ارائه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه و فورمه حصر وراثت


 • ارایه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه
 • فراموش نکنید که قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت تماس حاصل نموده و برای مصاحبه وقت معیین بگیرید. درخواست کنندگانی که بدون اخذ وقت قبلی مراجعه کنند، فقط در صورت موجودیت وقت فارغ تقاضای شان مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
  هنگام مراجعه به سفارت، باید تمام اسناد و ضروریاتی را که فهرست آن در ذیل داده شده است با خود آورید. متقاضیان حصر وراثت و وکالت نامه باید دو نفر دیگر را به حیث شاهد با خود آورند، که از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل باشد. 
  در بخش قنسولی، متقاضی، اقرار کنندگان و شاهدان از طرف قنسول مصاحبه گردیده و این پروسه یک الی دوساعت به طول می انجامد. معمولاً صدور وکالتنامه و یا فورمه حصر وراثت در اخیر مصاحبه صورت میگیرد اما در بعضی موارد که اینکار امکان پذیر نباشد از متقاضی خواسته خواهد شد تا به روز دیگر آمده و وکالتنامه و یا فورم حصر وراثت خود را بدست آورد. اگر متقاضیان خواسته باشند، در صورتیکه حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت می توانند وکالتنامه و فورمه حصر وراثت شان را از طریق پست برای شان ارسال نماید که درآن صورت آنها باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شده را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند و یا هزینه پست بازگشتی را، مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند. 

 • نوت: متقاضیان وکالت خط و سند حصر وراثت میتوانند با مراجعه به دفتر سفارت و یا از طریق پست اسناد خود را غرض تصدیق ارسال نمایند.

 محصول صدور وکالتنامه و حصر وراثت

هرمتقاضی برای ترتیب وکالتنامه باید ۱۲۶ دالر امریکایی در حساب بانکی سفارت که مشخصات آن در پایین صفحه درج است، پرداخت نماید.  
در صورتی که فیس خدمات بدون تکمیل بودن اسناد مندرج به حساب سفارت پرداخت گردد، فیس متذکره غیر قابل پرداخت می باشد. 

 نوع ویزه

 • وکالتنامه

 • فورمه حصر وراثت

 • قیمت پوست بازگشتی

 محصول

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

ـ محصول وکالتنامه و حصر وراثت مانند سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل تادیه می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. 
ـ محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. 

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه وکالت نامه

دریافت فورمه 

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت