سند عدم مسئولیت جرمی (تصدیق پولیس)

شرا یط عمومی برای ارائه درخواست 
سفارت افغانستان دراوتاوا به دو نوع درخواست عدم مسوولیت جرمی افغان های مقیم کانادا رسیدگی می کند:
الف ـ درخواست های افغان های ساکن کانادا
 ب ـ اتباع غیر افغان که  در افغانستان کار و زندگی کار کرده اند و حالا مقیم کانادا می باشند.


 اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان سند عدم مسئولیت جرمی

متقاضیان سند عدم مسئولیت جرمی یا تصدیق پولیس باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند: ـ


 • الف) وقت ملاقات: برای اجرای درخواست عدم مسوولیت جرمی نیاز به اخذ وقت ملاقات به صورت آنلاین بوده و این خدمات توسط پست ارایه نمی گردد.
  ب – حضور در سفارت: ضرورت است تا متقاضی به سفارت افغانستان در اوتاوا مراجعه نماید. تمام اسناد لازم ذریعه پست به سفارت ارسال شود. وی در بستۀ اسناد خود باید یک پاکت خالی پستی اکسپرس یا راجستر را ضمیمه کند.
  ج – اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد لازم ذیل را در بسته پُستی خویش شامل نمایند: 
  درخواست: درخواست کننده باید یک درخواست بنویسد و در آن واضح نماید که: (الف) نوع خدمات مورد توقع؛ (ب) شهرت کامل مانند اسم، ولد، تاریخ تولد، محل تولد؛ (ج) آدرس فعلی و (د) شماره تماس.
  فورمه: متقاضی باید فورمة عدم مسولیت جرمی را که در پایین این صفحه قرار دارد، بدست آورده و به زبان های انگلیسی و دری یاپشتو به دقت خانه پُری کند.
  نشان انگشتان: متقاضیان مکلف به تهیه نشان انگشتان خویش در فورمه مخصوص آن هستند. فورمه مخصوص را از پایین این صفحه و یا از طریق دفتر پولیس مربوطه خویش حاصل نمایند.
  قابل یادآوری است که فورمة معتبر نشان انگشتان برای سفارت این است که از طریق دفتر پولیس کانادا به شکل تخنیکی تهیه و مهر شده باشد. اگر پولیس به نهادهای خصوصی و یا عمومی دیگر کانادایی تهیه نشان انگشتان را محول کرد، برای این سفارت از اعتبار برخوردار است.
  کاپی پاسپورت: تهیه کاپی پاسپورت که می تواند افغانی و کانادایی باشد. 
  کاپی تذکره 
  د – محصول: سفارت برای این خدمات مبلغ ۵۵ دالر امریکایی محصول اخذ می نماید. محصول قابل پرداخت باید به حساب بانکی سفارت واریز گردد. 
  ر- طی مراحل: طی مراحل این سند یک پروسه زمان گیر بوده و منوط به اجراآت چندین نهاد در داخل افغانستان می گردد.
  سفارت بعد از دریافت بستۀ پُستی، در جریان دو روز کاری، در صورتی که اسناد تکمیل و بدون نقص باشد، اسناد را به وزارت امور خارجة افغانستان توسط ایمیل ارسال می دارد. 
  وزارت امور خارجة افغانستان در جریان سه الی پنج روز کاری اسناد را به مراجع و ارگان های مربوطه ارسال می دارد. 
  وزارت امور خارجة افغانستان نتایج بررسی های ارگان های مختلف را پس از دریافت، به سفارت افغانستان مقیم اوتاوا ارسال می نماید.
  سفارت، بعد از دریافت نتایج از وزارت امور خارجه سند عدم مسوولیت جرمی متقاضی را ترتیب و به آدرس وی با استفاده از پاکت خالی اکسپرس یا راجستر شده که قبلا ارسال کرده بود، میفرستد. (برای تمام متقاضی خیلی مهم است تا در بسته پُستی اسناد خویش پاکت خالی اکسپرس یا راجستر شده را گذاشته به سفارت بفرستد.»  
  ـ 

 محصول صدور سند عدم مسئولیت جرمی (تصدیق پولیس)

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایید اطمینان حاصل کنید. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث هدر رفتن وقت و تاخیر در ارایه خدمات قونسلی می شود، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده  را دوباره به مراجعین باز گرداند. 

 درخواست

 •  تصدیق

 •  قیمت پوست بازگشتی

 •  خدمات سریع

 محصول ( به شمول مصرف اداری و بانکی)ـ

 • ـ 55 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

 • ـ 23 دالر امریکایی

۱. محصول تصدیق اسناد و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل پذیرش می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل قبول نیست.
ـ۲. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. 
ـ۳. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد.
آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.
درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: ـ
Consular Section 
Embassy of Afghanistan, Ottawa 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9
این سفارت در قبال مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجستر فرستاده شده باشند، هیچگونه مسوولیتی ندارد. 
درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را نداشته باشد، تحت اجرا قرار نمی گیرد. 
تمام اسناد اصلی که با درخواست ارایه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره ارسال می گردد. 
ـ 

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه عدم مسئولیت جرمی

دریافت

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت