وثایق و تصادیق

این سفارت درخواست های افغان های ساکن کانادا را برای صدورهر نوع وثیقه و تصدیق مطابق فهرست ذیل می پذیرد. متقاضیان همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در شهرهای  تورنتو و ونکوور نیز ارایه نمایند.

لطفاً وثیقه یا تصدیق مورد ضرورت خود را از فهرست ذیل انتخاب نمایید: 

۱. تصدیق تولدی 

۲. سند عدم مسئولیت جرمی (تصدیق پولیس) 

۳. تصدیق اسناد تجارتی و گمرکی 

۴. تصدیق سند فوتی 

۵. تصدیق سند مریضی 

۶. تصدیق نکاحنامه 

۷. تصدیق وثیقه طلاق 

۸. تصدیق وثیقه مجردی 

۹. تصدیق جواز رانندگی  

۱۰. تصدیق اسناد تحصیلی