تصدیق وثیقه طلاق

شرا یط عمومی برای ارایه درخواست

سفارت افغانستان در اوتاوا درخواست مراجعین برای تصدیق اسناد رسمی که از طریق مراجع با اعتبار و رسمی در افغانستان صادر شده باشند، می پذیرد. 
درخواست ها  از طریق پسته راجتسر شده و یا مراجعه حضوری تسلیم شعبهء قونسلی شده می تواند. درخواست باید حاوی اصل سندی که تصدیق آن خواسته می شود، باشد. 

 •  
  متقاضیان  تصدیق اسناد باید اسناد و ضروریات ذیل را ارایه نمایند: 
 • ۱ . فورمه درخواست تصدیق که باید با دقت خانه پری و امضا شده باشد. 
  ۲. اصل سند مورد تصدیق.
  ۳. کاپی مدرک اقامت متقاضی در کانادا، از قبیل سند لندد پیپر، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت. 
  ۴ . اسناد لازم جهت تثبیت آدرس فعلی، مانند جوازرانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اسناد رسمی کانادایی.
  ۵ . محصول صدور تصدیق که باید مطابق رهنمود ارائه شده در پایین تادیه شود. 
  ۶ . کسانی که می خواهند تصدیق و اسناد شان از طریق پسته برای شان فرستاده شود، یک پاکت پستی راجستر شده  را به عین ارزش با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارائه نمایند.

 محصول تصدیق اسناد

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارایه می نمایید اطمینان حاصل کنید. در صورت غیر مکمل بودن اسناد که باعث هدر رفتن وقت شعبة قونسلی می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده را دوباره به مراجعین باز گرداند.

 درخواست

 • تصدیق وثیقه طلاق

 • قیمت پوست بازگشتی

 • خدمات سریع

 محصول ( به شمول مصرف اداری و بانکی)ـ

 • ـ ۵۵ دالر امریکایی

 • ـ16 دالر امریکایی

 • ـ 23 دالر امریکایی

۱. محصول تصدیق اسناد و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل دریافت می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. 
۲. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. 
۳. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به آدرس پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد. 

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر 

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید. زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. 
درخواست های پستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: 

Consular Section 
Embassy of Afghanistan, Ottawa 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9

 
داین سفارت در قبال مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجستر فرستاده شده باشد،  هیچگونه مسوولیتی ندارد.
درخواست ها بر اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند.
تمام اسناد اصلی که با درخواست ارایه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره مسترد می گردد. ـ 

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دانلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه تصدیق وثیقه طلاق 

دریافت 

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت \