تصدیق وثیقه مجردی

شرا یط عمومی برای ارایه درخواست 
سفارت افغانستان در اوتاوا درخواست مراجعین را برای تصدیق نمودن اسناد رسمی که از طریق مراجع معتبر و رسمی در افغانستان صادر شده باشند، می پذیرد. 
قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی به حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارایه می نمایید اطمینان حاصل کنید. در صورت غیر مکمل بودن اسناد که باعث هدر رفتن وقت و تاخیر در ارایه خدمات قونسلی می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده را دوباره به مراجعین باز گرداند. 
درخواست ها را می توانید از طریق پسته راجتسر شده و یا مراجعه حضوری به دفتر قونسلی ارایه نمایید. درخواست باید حاوی اصل سندی که تصدیق آن خواسته می شود، باشد.ـ 

 اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان تصدیق

متقاضیان تصدیق اسناد باید اسناد و ضروریات ذیل را ارایه نمایند: ـ

 • ۱. فورمه درخواست تصدیق که باید با دقت خانه پری و امضا شده باشد. 
  ۲. اصل سندی که تصدیق آن تقاضا شده است .ـ 
  ۳. کاپی اسناد حقوقی اقامت خود را در کانادا، از قبیل سند لندد پیپر، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت.  
  ۴. اسناد لازم جهت تثبیت آدرس فعلی، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اسناد. 
  ۵ . محصول صدور تصدیق که باید مطابق رهنمود ارائه شده در پایین تادیه شود. 
  ۶ . کسانی که می خواهند تصدیق و اسناد شان از طریق پوست برای شان فرستاده شود، یک پاکت پست راجستر شده  را به عین ارزش با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارایه نمایند.

 محصول تصدیق اسناد

 درخواست

 •  تصدیق وثیقه مجردی

 •  قیمت پوست بازگشتی

 •  خدمات سریع

 محصول ( به شمول مصرف اداری و بانکی)ـ

۱. محصول تصدیق اسناد و سایر مصارف قونسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل پذیرش می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل قبول نیست.
۲. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. 
۳. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد.
آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.
درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: 

Consular Section 
Embassy of Afghanistan, Ottawa 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9

این سفارت در قبال مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجستر فرستاده شده باشند، هیچگونه مسوولیتی ندارد. 
درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را نداشته باشد، تحت اجرا قرار نمی گیرد. 
تمام اسناد اصلی که با درخواست ارایه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره ارسال می گردد. 
 

ـ
 

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه مجردی

دریافت 

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت