تصدیق تولدی


شرا یط عمومی برای ارایه درخواست
سفارت افغانستان مقیم کانادا در این مورد دو نوع خدمات ارایه می نماید: (۱) تاییدی سند تولدی (اصل سند یا ترجمه آن) ، و (۲) صدور سند تولد.
:سناد تولد افراد ذیل مورد تایید این سفارت قرار می گیرد:
 الف) افرادی که متولد افغانستان اند: 
اصل سند تولدی صادره از شفاخانه ها یا اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان یا ترجمه آن، که به تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان رسیده باشد، توسط این سفارت به طور رایگان تایید می گردد.
ب) اشخاصی که در بیرون از افغانستان متولد شده اند این سفارت اسناد ذیل را تایید می کند: 
 
- اصل سند تولدی یا ترجمه آن که در بیرون از افغانستان (توسط کشور میزبان) ترتیب و صادر شده و از جانب وزارت خارجه کشور میزبان مورد تایید قرار گرفته باشد. 
- اصل و یا ترجمه سند تولدی که توسط کشور سومی ترتیب و صادر شده و به تایید یکی از نماینده گی های سیاسی و قونسلی همان کشور در کشور مقیم رسیده باشد. 
- اصل و یا ترجمه سند تولدی که در کشور سومی ترتیب و صادر شده و به تایید نمایند گی سیاسی و قونسلی افغانستان در کشور صادر کننده رسیده باشد. 
 

 اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان تصدیق تولدی

متقاضیان تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی باید اسناد و ضروریات ذیل را ارایه نمایند: ـ

 •  الف) وقت ملاقات: برای طی مراحل سند تصدیق تولد تعین وقت ملاقات قبل از آمدن به سفارت ضرورت است.
  ب) حضور در سفارت: متقاضی نیاز دارد تا به سفارت افغانستان در اوتاوا مراجعه نماید و تمام اسناد لازم را با خود داشته باشد.
  ج) اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد لازم ذیل را با خود به سفارت بیاورد.
  درخواست: متقاضی باید یک درخواست بنویسد و خدماتی را که از سفارت تقاضا دارد، مانند صدور سند تولدی، تاییدی اصل یا ترجمه سند تولد، تحریر نماید. در ورق درخواستی شهرت، محل سکونت و شمارۀ تماس درخواست کننده درج گردد.
  اصل سند تولد یا اصل ترجمه آن یاکاپی سند تولد یا کاپی ترجمه آن.
  سند تثبیت آدرس: متقاضی باید سند نشان دهنده محل سکونت فعلی خویش را ارایه نماید که شامل کاپی جواز راننده گی، ستیتمنت بانکی یا بل برق/گاز شده می تواند.
  پاکت خالی پُستی اکسپرس یا راجستر: متقاضی مکلف است تا یک پاکت خالی پُستی اکسپرس یا راجستر شده را با سایر اسناد ذریعه پُست به سفارت ارسال نماید. سفارت با استفاده از آن پاکت پُستی، اسناد متقاضی را بعد از صدور یا طی مراحل به آدرس مشخص متقاضی در کانادا ارسال می نماید. متقاضی مکلف است تا شمارۀ ردگیر(ترکنگ نمبر) پاکت پُستی را یادداشت نموده و پُست خویش را از طریق ویبسایت شرکت پُستی تعقیب نماید.
    محصول: سفارت برای این خدمات مبلغ ۵۵ دالر امریکایی محصول اخذ می نماید به استثنای یک مورد که در ابتدا تذکر داده شد. محصول قابل پرداخت به حساب بانکی سفارت که در پایین فورمه آن درج است، واریز می گردد. از متقاضیان خواهش می شود تا پول نقد را توسط پُست به سفارت ارسال ندارند.
  پروسه: پروسة طی مراحل سند به شکل زیر می باشد:
  سفارت بعد از دریافت بستۀ پُستی، در صورتی که اسناد ناقص نباشد، در جریان سه الی پنج روز کاری طی مراحل را تمام می نماید.
  پس از طی مراحل، اسناد تایید شده توسط پاکت خالی اکسپرس یا راجستر شده که توسط متقاضی قبلا به سفارت فرستاده شده، به آدرس متقاضی ارسال می گردد.

 محصول صدور تصدیق تولدی

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارایه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند. 

 درخواست

 •  تصدیق تولدی

 •  خدمات سریع

 •  قیمت پوست بازگشتی

 محصول ( به شمول مصرف اداری و بانکی)ـ

 • ـ 55 دالر امریکایی

 • ـ 23 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

۱. محصول تصدیق اسناد و سایر مصارف قونسلی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل پذیرش می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل قبول نیست.
۲. محصول پاسپورت وسایر مصارف قونسلی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. 
۳. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد.

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قونسلی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.
درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: 

Consular Section 
Embassy of Afghanistan, Ottawa 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9

این سفارت در قبال مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجستر فرستاده شده باشند، هیچگونه مسوولیتی ندارد. 
درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را نداشته باشد، تحت اجرا قرار نمی گیرد. 
تمام اسناد اصلی که با درخواست ارایه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره ارسال می گردد. 
 
 
 
 

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه تصدیق تولدی

دریافت 

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت