اجازه نامه مسافرت به افغانستان

 افغان های متولد کانادا برای سفر به افغانستان به اجازه نامه سفر ضرورت دارند. شرایط دریافت اجازه نامه سفربه افغانستان قرار ذیل است: 

۱- کاپی پاسپورت کانادایی درخواست دهنده  
۲- کاپی سند تولدی کانادایی
۳- سندی که نام مادر و پدر افغان درخواست دهنده در آن ذکر باشد
۴- تذکره و یا پاسپورت افغانی پدر 
۵- تذکره و یا پاسپورت افغانی مادر
 
اجازه نامه مسافرت به افغانستان رایگان می باشد.