تذکره غیابی

سفارت افغانستان در اوتاوا مرجع صدور تذکرۀ تابعیت نیست. صرف بخشی از طی مراحل اخذ تذکرۀ غیابی در این سفارت صورت می گیرد. افغانان متقاضی می توانند پروسۀ اخذ تذکره غیابی شان را در این سفارت آغاز نمایند. هر متقاضی نیاز دارد تا کاپی تذکرۀ یک تن از اقارب اصولی خویش را با خود داشته باشد. قابل ذکر است که این پروسه زمان گیر بوده، چون طی مراحل اصلی در افغانستان صورت می گیرد.


 اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان تذکره غیابی

 • وقت ملاقات: متقاضی باید قبل از حضور در سفارت افغانستان وقت ملاقات گرفته باشد که به طور آنلاین اخذ شده می تواند. سفارت به متقاضیانی که وقت ملاقات اخذ ننموده اند، خدمات ارایه کرده نمی تواند. برای اخذ وقت ملاقات در پایین این صفحه مراجعه نمایید.
  حضور در سفارت: تمام متقاضیان باید به سفارت افغانستان در اوتاوا مراجعه نمایند و اسناد لازم را با خود داشته باشند.
  اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد لازم ذیل را در هنگام مراجعه به سفارت با خود داشته باشند:
  الف) فورم درخواستی: متقاضی باید فورم تذکرۀ غیابی را از این صفحه بدست آورده و خانه پُری کند. مهم است تا متقاضی نام و شمارۀ تماس نماینده و یا یک تن از اقارب خویش را در فورم درج نماید تا به نماینده گی از متقاضی پروسۀ اخذ تذکرۀ غیابی را در کابل – افغانستان با اداره مرکزی ثبت احوال نفوس تعقیب کند.
  ب) تذکرۀ اقارب اصولی: متقاضی باید کاپی (اصل نیاز نیست) تذکره یک تن از اقارب اصولی خویش را که شامل پدر، پدر کلان، برادر، خواهر، کاکا و یا پسر کاکا می شود، حین مراجعه به سفارت با خود داشته باشد.
  ج) عکس: متقاضی باید پنج قطعه عکس سایز ۴ در ۴.۵ سانتی متر با پس زمینۀ سفید با خود داشته باشد (یک قطعه عکس در سفارت و بقیه ۴ قطعه در افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  د) محصول: سفارت برای اجرای خدمات پروسۀ تذکرۀ غیابی محصول اخذ نمی نماید.
  هـ) پروسه: متقاضی به وقت از قبل تعین شده در سفارت حضور می یابد. فورم امضا شده و سایر اسناد لازم را تحویل سفارت می نماید. اسناد از سوی سفارت ملاحظه و در صورت کامل بودن آن، مکتوبی عنوانی ادارۀ ثبت احوال نفوس کابل- افغانستان ترتیب گردیده و بستۀ اسناد برای اخذ تذکرۀ غیابی تکمیل می شود. سفارت کاپی الکترونیکی (اسکن شده) بستۀ اسناد را به اداره ثبت احوال نفوس از طریق ایمیل ارسال می دارد. کار سفارت در همین مرحله به پایان می رسد و نیاز نیست تا موضوع با سفارت تعقیب شود.
  اصل بستۀ اسناد دوباره به متقاضی در همان روز تسلیم می گردد. متقاضی مکلف است تا اصل بستۀ اسناد را به نمایندۀ خویش که نام و شمارۀ تماس اش در فورم درج است، در افغانستان ارسال نماید. نمایندۀ متقاضی بعد از اخذ اصل بسته اسناد در افغانستان، باید پروسه را در اداره ثبت احوال نفوس تعقیب نماید. بعد از بررسی اسناد توسط اداره ثبت احوال نفوس و در صورت که شخص متقاضی مستحق تشخیص گردد، تذکرۀ غیابی صادر گردیده و به نمایندۀ متقاضی در افغانستان تسلیم داده می شود. نمایندۀ مذکور، اصل تذکره را به متقاضی توسط پست به کانادا می فرستد.


 محصول تذکره غیابی درخواست

 •  تذکره غیابی
 •  قیمت پوست بازگشتی

 محصول

 • مجانی
 • ـ 16 دالر امریکایی

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.

درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود:

Consular section 
Embassy of Afghanistan, Ottawa 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 2B9 


درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را نداشته باشد، تحت اجرا قرار نمی گیرد. 
تمام اسناد اصلی که با درخواست ارایه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده ارسال می گردد. 

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دانلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه تذکره غیابی

دریافت 

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت